یگانهیگانه، تا این لحظه 7 سال و 1 ماه و 17 روز سن دارد
نازنین زهراغلامینازنین زهراغلامی، تا این لحظه 3 سال و 11 ماه و 15 روز سن دارد

ني ني مــنامـن ni ni manaman